TIGAR A.D.
Nikole pašića 213
18300 Pirot Srbija
+381 (0)10 / 304 - 000

Kvalitet, zaštita životne sredine i zaštita zdravlja i bezbednost na radu

Upravljanje kvalitetom, upravljanje životnom sredinom i upravljanje bezbednošću i zdravljem na radu kao integrisani sistemi menadžmenta su deo ukupnog menadžmenta u "Tigru". 

Sistemi su gradjeni na osnovu procesnog modela i zadovoljavaju sadašnji stepen tehničko-tehnološkog i organizacionog razvoja "Tigra" kao matične kompanije i svih njenih zavisnih preduzeća i zahteve relevantnih medjunarodnih standarda iz oblasti upravljanja kvalitetom, upravljanja životnom sredinom i upravljanja bezbednošću i zdravljem na radu. 

Izjava o politici kvaliteta, Izjava o politici životne sredine i Izjava o politici bezbednosti i zdravlja na radu,  definišu bazične principe i generalno opredeljenje rukovodstva "Tigra" prema kvalitetu kao osnovi poslovne filozofije, prema zaštiti i očuvanju životne sredine kao moralnoj obavezi prema sadašnjim i budućim generacijama i prema zaštiti zdravlja i bezbednosti na radu, kao izraz brige i poštovanja prema zaposlenima – najvećoj snazi kompanije.


Sertifikacija, odnosno provera usaglašenosti sistema upravljanja kvalitetom, životnom sredinom i bezbednošću i zdravljem na radu sa zahtevima standarda ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001, vrši se posebno po zavisnim entitetima i odnosi se na konkretne proizvodne i uslužne programe.

Za sva pitanja, primedbe ili sugestije u vezi kvaliteta, zaštite životne sredine, bezbednosti i zdravlja na radu, zainteresovani se mogu obratiti putem e-maila funkcijakvaliteta@tigar.com ili na telefon 010 30 40 41.

Naša vizija

Biti kompanija u čijim se vrednostima odražava dostojanstvo i integritet pripadnika i partnera i koja pruža istinski doprinos održivom razvoju.