TIGAR A.D.
Nikole pašića 213
18300 Pirot Srbija
+381 (0)10 / 304 - 000

Skupština akcionara 2018

Na osnovu člana 365. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 36/11, 99/11, 83/14 i 5/15), člana 38. Statuta Akcionarskog društva Tigar, Pirot, i Odluke Nadzornog odbora Tigar ad Pirot o sazivanju redovne godišnje sednice Skupštine br. 52/2018 od 28.05.2018. godine

akcionaru __________________________________________________________________

dana 29.05.2018. upućujem

 

P O Z I V

za redovnu godišnju sednicu Skupštine Akcionarskog    društva Tigar Pirot

 

Vreme i mesto održavanja sednice

Redovna godišnja sednica Skupštine Akcionarskog društva Tigar, Pirot, biće održana dana 28.06.2018. (četvrtak), u Pirotu, Nikole Paši ća 213, Velika sala Upravne zgrade u sedištu Društva, sa po četkom u 12 h.

Predlog dnevnog reda sednice

D n e v n i    r e d:

1)    Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg Finansijskog izveštaja Tigar a.d. Pirot za 2017.godinu i izveštaja u vezi sa finansijskim izveštajem: Izveštaj Izvršnog odbora o poslovanju, Izveštaj Nadzornog odbora i Izveštaj revizora;

2)    Donošenje Odluke o usvajanju Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja Tigar a.d. Pirot za 2017.godinu i izveštaja u vezi sa Konsolidovanim finansijskim izveštajem: Izveštaj Izvršnog odbora o poslovanju, Izveštaj Nadzornog odbora i Izveštaj revizora;

3)    Donošenje Odluke o izboru revizora za 2018. godinu;

4)    Donošenje Odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora Tigar ad Pirot Slobodana Ranđelovića;

5)    Donošenje Odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora Tigar ad Pirot Ljiljane Komlenski;

6)    Donošenje Odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora Tigar ad Pirot Miloša Radosavljevića;


Akcije sa pravom glasa na sednici, kvorum i većina za odlučivanje:

Akcionarsko društvo Tigar Pirot je izdalo ukupno 7.665.481 običnih akcija, od kojih poseduje 275 sopstvenih akcija koje nemaju pravo glasa.

Ukupan broj akcija sa pravom glasa na sednici Skupštine, po svim tačkama dnevnog reda je 7.085.796.
Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja akcija sa pravom glasa na sednici Skupštine.

Odluke po svim tačkama dnevnog reda donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

Ako se sednica Skupštine ne održi zbog nedostatka k voruma, ponovljena sednica Skupštine sa istim Dnevnim redom će biti održana 06.07.2018.


Preuzimanje materijala za sednicu:

Materijal za sednicu: predlozi odluka po svim tačkama dnevnog reda i materijali uz predloge odluka mogu se preuzeti sa internet stranice Društva www.tigar.com i u sedištu Društva, u redovno radno vreme - svakog radnog dana, od ponedeljka do petka, u vremenu od 8 do 16 h.


Prava akcionara u vezi sa učeš ćem u radu Skupštine:

- Lično učešće

Shodno Zakonu o privrednim društvima (čl. 328.) i Statutu Tigar a.d. Pirot (čl. 33. ), akcionar koji poseduje najmanje 1700 akcija ima pravo ličnog učestvovanja u radu Skupštine, što podrazumeva:

-    pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija;

-    pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa Statutom i Poslovnikom o radu Skupštine.

Akcionari koji ne poseduju propisani broj akcija (1700) za lično učešće, imaju pravo da u radu sednice učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu na formularu koji se može preuzeti sa internet stranice Društva.


- Predlaganja dopune dnevnog reda:

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa, mogu podneti Nadzornom odboru Društva, u pisanoj formi, najkasnije 20 dana pre održavanja redovne Sednice Skupštine, obrazloženi predlog dopune dnevnog reda dodatnim tačkama za raspravljanje ili odlučivanje, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva.
Ako Nadzorni odbor ne prihvati uredno dostavljeni predlog za dopunu dnevnog reda u roku od 3 dana od dana prijema predloga, podnosilac predloga ima pravo da u daljem roku od 3 dana zahteva da nadležni sud u vanparni čnom postupku naloži Društvu da predložene ta čke stavi na dnevni red Skupštine.


-  Glasanje preko punomoćnika:

Pozivaju se akcionari da putem punomoćja ovlaste lice, predloženo u ovom pozivu, radi zastupanja na Skupštini Društva.

Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice, kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Formular za davanje punomoćja može se preuzeti sa internet stranice Društva.

Popunjena punomoćja za zastupanje akcionari dostavljaju u sedište Društva, Pirot, ul. Nikole Pašića 213, lično ili poštom.

Punomoćje za glasanje elektronskim putem takođe se daje na propisanom formularu, postavljenom na internet stranici Društva. Punomoćja u elektronskom obliku, dostavljaju se na e-mail adresu pravna@tigar.com.

Punomoćja se dostavljaju najkasnije 3 dana pre održavanja  sednice, odnosno do 25.06.2018.

godine.

Akcionar treba u punomoćju da navede punomoćnika i da dâ instrukcije za glasanje u pogledu načina na koji punomoćnik treba da glasa („za“, „protiv“ ili „uzdržan“) op pojedinim predlozima odluka.

Ukoliko punomoćje ne sadrži uputstvo, punomo ćnik je dužan da glasa i iznosi stavove savesno i u najboljem interesu akcionara.

Punomoćnik koga predlaže Društvo

Nadzorni odbor, imajući u vidu ograničenja iz člana 345. Zakona o privrednim društvima, predlaže za punomoćnika akcionara na sednici Skupštine:

 

Stanković Slavoljuba, advokata
JMBG: 0205958732520
sa sedištem kancelarije u Pirotu, ul Sr pskih Vladara br.36


Rođen 1958. godine. Diplomirao na Pravnom fakultetu u Nišu i kao stipendista Tigra započeo rad u Tigru. Od 1994. godine je u advokaturi, zastupa Tigar i njegove entitete, a do juna 2013. godine obavljao je poslove iz nadležnosti direktora Pravne funkcije i sekretara Akcionarskog društva Tigar a.d. Pirot.


Dan akcionara

Pravo učešća u radu sednice imaju lica koja su akcionari Društva na deseti dan pre dana održavanja sednice, prema spisku akcionara, utvr đenom na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra – dan akcionara: 18.06.2018.

Lista akcionara se nalazi u sedištu Društva i dostupna je svim akcionarima koji imaju pravo glasa na Skupštini.

Prava akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine navedena su u posebnom poglavlju ovog poziva.

 

Predsednik Nadzornog odbora
Jelena Bečanović sr.

 

Naša vizija

Biti kompanija u čijim se vrednostima odražava dostojanstvo i integritet pripadnika i partnera i koja pruža istinski doprinos održivom razvoju.